Kurs kadry i płace (349 zł) lub księgowości (499 zł) z cert. MEN w Centrum Szkoleń Progress w Bydgoszczy

Wybierz 1 z 2 opcji

Wybrany kurs:

 • 349 zł za kurs kadry i płace (51 godz.)
 • 499 zł za kurs księgowości (100 godz.).

Kadry i płace

 • Szkole­nie trwa 51 godz., w tym: 21 godz. – zaję­cia teo­re­ty­czne, 21 godz. – obsługa pro­gramu Sym­fo­nia Kadry i Płace; 9 godz. – obsługa pro­gramu Płatnik
 • Cel szkole­nia: zdoby­cie wiedzy na temat zasad orga­ni­za­cji i prowadzenia spraw związanych z zatrud­nie­niem i wyna­gradzaniem pra­cown­ików
 • Adresaci szkole­nia: osoby, które nie miały sty­czności z zagad­nieni­ami kadrowo-​płacowymi, ale wiążą z tym swoją przyszłość zawodową, albo chcą poz­nać, pogłębić swoją wiedzę z zakresu kadr i płac

Pro­gram szkole­nia: 

 • Prawo pracy – pra­co­dawca – prawa i obow­iązki, pra­cownik – prawa i obow­iązki, zakład pracy, sto­sunek pracy, doku­men­tacja pra­cown­icza – kom­ple­towanie, prze­chowywanie, zakres danych osobowych, organy nad­zoru nad warunk­ami pracy, rozwiązanie umów o pracę, czas pracy, wymiar czasu pracy, sys­temy czasu pracy, urlopy wypoczynkowe – poję­cie, wymiar, naby­wanie prawa do urlopu,
 • Ubez­pieczenia społeczne, zdrowotne, Zakład­owy Fun­dusz Świad­czeń Soc­jal­nych
 • Wyna­grodzenia – za pracę, za czas choroby
 • Warsz­taty prak­ty­czne – sporządzanie listy płac
 • Warsz­taty prak­ty­czne – obsługa pro­gramu Sym­fo­nia – moduł Kadry i Płace
 • Warsz­taty prak­ty­czne – obsługa pro­gramu Płat­nik
 • Egza­min wewnętrzny

Kurs księgowości

 • Szkole­nie trwa 100 godzin, w tym: 60 godz. – zaję­cia teo­re­ty­czne, 40 godz. – obsługa pro­gramu Symfonia
 • Cel szkole­nia: zdoby­cie wiedzy na temat rachunkowości/ księgowości; szkole­nie ma na celu przy­go­towanie kandy­datów do pracy w dzi­ałach księ­gowości oraz w biu­rach rachunkowych
 • Adresaci szkole­nia: osoby, które nie miały sty­czności z zagad­nieni­ami rachunkowości, ale wiążą z tym swoją przyszłość zawodową albo chcą poz­nać, pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości

Pro­gram szkole­nia:

 • Podstawowe zasady prowadzenia rachunkowości — źródła prawne, klasy­fikacja, podział i zasady funkcjonowa­nia kont księ­gowych, konta bilan­sowe, wynikowe, poz­abi­lan­sowe, oper­acje gospo­dar­cze, ich udoku­men­towanie i ewidencja, zasady: bilan­sowa, ciągłości oraz pod­wójnego zapisu, doku­menty księ­gowe, kon­trola oraz zasada popraw­ia­nia błędów, części skład­owe, funkcje oraz postać ksiąg rachunkowych
 • Aktywa trwałe: poję­cie środ­ków trwałych, co to są wartości nie­ma­te­ri­alne i prawne, zasady usta­la­nia wartości początkowej środ­ków trwałych, ewidencja środ­ków trwałych, tabela amortyza­cyjna, klasy­fikacja środ­ków trwałych, metody amortyza­cji środ­ków trwałych, ewidencja sprzedaży, darow­izny i lik­widacji środ­ków trwałych
 • Ewidencja środ­ków pieniężnych: zasady obrotu pieniężnego, obrót gotówkowy, bez­gotówkowy i jego udoku­men­towa­nia; środki pieniężne w kasie, środki pieniężne w banku, środki pieniężne w drodze, niedobory i nad­wyżki w kasie
 • Rozra­chunki
 • Ewidencje mate­ri­ałów i towarów
 • Ewidencja kosztów i przy­chodów: bilans, rachunek zysków i strat, wynik finan­sowy
 • Warsztaty prak­ty­czne – obsługa pro­gramu Sym­fo­nia
 • Egzamin wewnętrzny

Centrum Szkoleń Progress 

W życiu – podobnie jak za sterem statku – by odkryć ocean nowych możliwości, należy obrać dobry kurs. Z myślą o tych, którzy pragną przekraczać horyzont własnych ambicji zawodowych, powstało Centrum Szkoleń Progress. W ofercie firmy odnaleźć można szkolenia z zakresu rozwoju osobistego i coachingu, kursy finansowe i techniczne, a także językowe. Atuty organizowanych na miejscu teoretycznych i praktycznych zajęć czy warsztatów stanowią doświadczona kadra trenerska oraz autorski program nauczania, oparty o wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej.


W skrócie

51-godzinny kurs z zakresu kadr i płac lub 100-godzinny kurs z księgowości to szansa na pogłębienie wiedzy czy zdobycie nowych umiejętności

Groupon ważny przez 3 miesiące od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje konto.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić maks. 2 groupony, ale wykorzystać maks. 1 groupon. Min. ilość osób do odbycia kursu - 15. Grupy maks. 20 os.
Dodatkowe informacje: weź groupon na urządzeniu mobilnym lub wydrukowany. Po ukończonym kursie każdy otrzyma zaświadczenie MEN. Zajęcia w godz. 16-20 (dokładna godz. ustalana indywidualnie). Początek kursów od 9.02.
Konieczna rezerwacja tel. 662 288 613.  W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem groupon przepada.
Sprawdź przed zakupem: najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

naprezent

349 zł od 349 zł
Rabat w wysokości: 0%
Oszczędzasz: 0 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty
ul. 3 Maja 20 lok. 3, 85-016 Bydgoszcz

Strona firmowa