Kurs online dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa za 99 zł z Target Training

E-Kursy. Gdzie chcesz, Jak chcesz, Kiedy chcesz

Informacje o szkoleniu:

 • Szkolenie jest kształceniem ustawicznym, wymagane jest przepisami prawa i służy zdobyciu licencji detektywa.
 • W Polsce tytuł „detektyw” to tytuł zawodowy osoby świadczącej czynności detektywistyczne – potocznie detektywem nazywa się osobę prowadzącą prywatne śledztwo metodami niejawnymi, która posiada licencję na taką działalność.
 • Detektyw może wykonywać czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach w sprawach: dotyczących wykonania zobowiązań majątkowych; zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach; bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych; nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową; wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym; poszukiwania osób zaginionych lub ukrywających się; poszukiwanie mienia; w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.
 • Jednym z warunków bycia detektywem jest odbycie szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa oraz uzyskanie zaliczenia końcowego z tego szkolenia, po którym uzyskuje się zaświadczenie uprawniające do złożenia wniosku w Komendzie Wojewódzkiej (Stołecznej) Policji o wydanie licencji detektywa w trybie przepisów ustawy o usługach detektywistycznych.
 • Szkolenie obejmuje 50 godzin zajęć z zakresu tematycznego wynikającego z załącznika nr 1 do rozporządzenia MSW z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie szkolenia dla osób ubiegających się o licencję detektywa (Dz. U. 2013 poz. 1638 z późn. zm.) realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę edukacyjną umieszczoną na stronie internetowej www.kursy.target-training.eu oraz 1 godzinę stacjonarnego zaliczenia końcowego szkolenia.
 • Kształcenie uczestnika szkolenia jest ściśle kierowane oprogramowaniem platformy edukacyjnej.
 • Uczestnik szkolenia przez cały okres nauki posiada do wglądu materiały szkoleniowe oraz może korzystać z konsultacji udzielanych przez szkoleniowca.
 • Po odbyciu wszystkich tematów/jednostek szkoleniowych uczestnik szkolenia powinien przystąpić do zaliczenia końcowego szkolenia. Zaliczenie to organizator kształcenia przeprowadzi w formie stacjonarnej w swojej siedzibie (wymóg przeprowadzenia zaliczenia w formie stacjonarnej stanowi wymóg określony prawem). Przystąpienie do zaliczenia końcowego nie jest obowiązkowe, jednak bez uzyskania tego zaliczenia uczestnik szkolenia nie otrzyma zaświadczenia o ukończeniu szkolenia umożliwiającego ubieganie się o licencję detektywa.

Bloki tematyczne szkolenia obejmują:

 • Ochronę informacji niejawnych – 5 godz.
 • Ochronę danych osobowych – 10 godz.
 • Prawa i obowiązki detektywa – 15 godz.
 • Przepisy regulujące zasady wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych – 20 godz.

Więcej informacji na stronie int.


W skrócie

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwia zdobycie licencji detektywa

Groupon ważny przez 1 miesiąc od daty zakupu i dostępny po zakupie w zakładce Moje groupony.
Ograniczenia: 1 osoba może kupić i wykorzystać wiele grouponów. Oferta wyłączona z kodów promocyjnych Groupon.
Realizacja: aby zrealizować groupon, należy przesłać na adres [email protected] informację o przystąpieniu do szkolenia, podając imię i nazwisko uczestnika szkolenia oraz kod zabezpieczający. W ciągu 24 godz. roboczych na adres zwrotny organizator kształcenia prześle uczestnikowi szkolenia umowę szkoleniową, którą uczestnik szkolenia powinien wypełnić i przesłać w oryginale organizatorowi kształcenia (aby przyspieszyć udział w szkoleniu, dopuszcza się przesłanie umowy w formie elektronicznej, po czym dosłanie oryginału). Organizator kształcenia po otrzymaniu umowy szkoleniowej prześle uczestnikowi szkolenia wiadomość z danymi do logowania, po czym zrealizuje groupon, wykorzystując kod zabezpieczający. Po otrzymaniu danych do logowania, uczestnik szkolenia może rozpocząć szkolenie.
Dodatkowe informacje: Łączny czas kształcenia w ramach szkolenia nie może przekroczyć 60 dni kalendarzowych, z zastrzeżeniem, że: czas przeznaczony na kształcenie uczestnika szkolenia za pomocą platformy edukacyjnej nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia rozpoczęcia szkolenia; czas na przystąpienie uczestnika szkolenia do zaliczenia końcowego szkolenia nie może przekroczyć 30 dni kalendarzowych, licząc od dnia zakończenia kształcenia za pomocą platformy edukacyjnej. Miejscem przeprowadzenia zaliczenia końcowego szkolenia jest biuro organizatora kształcenia mieszczące się w Szczecinie przy ul. Teofila Firlika 20 lok. 5.
Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, jeżeli opanuje treści nauczania przekazane za pomocą platformy edukacyjnej (tj. ukończy z wynikiem pozytywnym wszystkie tematy/jednostki szkoleniowe w określonym dla nich czasie oraz uzyska zaliczenie końcowe szkolenia obejmujące test 30 zadań/pytań typu: jedno- i wielokrotnego wyboru.
Zaliczenie szkolenia: Organizacja i przeprowadzenie zaliczenia końcowego szkolenia oraz wydanie właściwego zaświadczenia o jego ukończeniu jest dodatkowo płatne. Koszt ten wynosi 520 złotych i dotyczy jedynie uczestnika szkolenia, który zdecyduje się na przystąpienie do zaliczenia końcowego szkolenia. Na koszt ten składa się:
1) przygotowanie i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej, na którą składa się: dokumentacja przystąpienia do szkolenia, dziennik zajęć szkolenia, arkusz organizacji kształcenia na odległość, rejestr odbytych konsultacji indywidualnych i zbiorowych, karta ocen uzyskanych na sprawdzianach i zaliczeniu, opracowanie testu zaliczeniowego, protokół z zaliczenia końcowego szkolenia, rejestr wydanych zaświadczeń i innej związanej z realizacją szkolenia;
2) przygotowanie i wykorzystanie sali egzaminacyjnej do przeprowadzenia zaliczenia, w terminie wskazanym przez uczestnika szkolenia;
3) koszt wynagrodzenia osób przeprowadzających zaliczenie końcowe szkolenia;
4) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;
5) archiwizacja i przechowywanie dokumentacji szkoleniowej zgodnie z obowiązującym stanem prawnym dla dokumentacji dotyczącej kształcenia ustawicznego.
Sprawdź przed zakupem: Osoby zakupujące szkolenie proszone są o wcześniejsze zapoznanie się z ustawą o usługach detektywistycznych - Rozdział 4, Wymagania kwalifikacyjne detektywów.
O wydanie licencji może ubiegać się osoba, jeżeli:
1) posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub przysługuje jej, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa Unii Europejskiej, prawo do podjęcia zatrudnienia lub wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) ukończyła 21 lat;
3) posiada wykształcenie co najmniej średnie lub średnie branżowe;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7) nie została zwolniona dyscyplinarnie z Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, wojska, prokuratury, sądu lub z innego urzędu administracji publicznej w Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie, w okresie ostatnich 5 lat;
8) posiada pozytywną opinię komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych informacji przez Policję albo - w przypadku obywatela innego państwa - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji państwa, właściwego ze względu na miejsce jej zamieszkania;
9) posiada zdolność psychiczną do wykonywania czynności, o których mowa w art. 2 ust. 1, stwierdzoną orzeczeniem lekarskim;
10) legitymuje się dokumentem potwierdzającym odbycie szkolenia w zakresie zagadnień ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych, przepisów regulujących prawa i obowiązki detektywa oraz zasad wykonywania działalności gospodarczej w zakresie usług detektywistycznych.
Okoliczności, o których mowa w pkt 4-6 i 10, potwierdzają odpowiednio: pisemne oświadczenie osoby ubiegającej się o wydanie licencji oraz zaświadczenie o niekaralności, zaświadczenie o odbyciu szkolenia.
Licencję wydaje, odmawia jej wydania, zawiesza lub cofa, w drodze decyzji administracyjnej, komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o wydanie licencji, a w przypadku osoby niemającej miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – Komendant Stołeczny Policji. (Licencję wydaje się na czas nieoznaczony).
Za wydanie licencji pobiera się opłatę. Wysokość opłaty za wydanie licencji określa rozporządzenia MSWiA z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie wysokości i trybu wnoszenia opłaty za wydanie licencji detektywa (D.U. z 2002 r. Nr 186, poz. 1557).
Organizator kształcenia realizuje jedynie szkolenie i nie uczestniczy w procesie ubiegania się uczestnika szkolenia o wydanie licencji detektywa.
Najczęściej zadawane pytania i warunki korzystania. Szczegóły oferty znajdziesz w jej opisie.

od 99 zł
Oferta ważna do: bezterminowo
Oferta z: Groupon
Przejdź do oferty


Strona firmowa